คู่มือการใช้งาน

Read our awesome documents.

Howto

How to

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เลือกประเภทห้องเรียนที่ต้องการสมัคร คลิกที่ "ลงทะเบียน"

Howto


2. กรอกข้อมูลในฟอร์มให้ถูกต้องและครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนคลิกที่ "ลงทะเบียน"

Howto


3. ระบบจะแจ้ง Username และ Password สำหรับใช้งานการเข้าสู่ระบบ กรุณาบันทึกข้อมูลไว้

Howto


4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้อีกครั้ง หากผิดพลาดให้คลิก "ออกจากระบบ" และทำการลงทะเบียนใหม่ (โปรดทราบ ทางโรงเรียนไม่พิจารณารับสมัคร หากข้อมูลในใบสมัครผิดพลาดหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง) ในกรณีที่ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ "ดาวน์โหลดใบสมัคร"

Howto


5. ระบบจะทำการดาวน์โหลดใบสมัคร (ให้สังเกตุที่มุมล่างซ้าย) หลังดาวน์โหลดเสร็จให้ทำการคลิกเพื่อเปิดใบสมัครขึ้นมา

Howto


6. ตรวจสอบความถูกต้อง และทำการสั่งพิมพ์ใบสมัคร

Howto