ระบบของเรา

All about our system.

คุณสมบัติการใช้งานของระบบ

  • ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  • Print ใบสมัครผ่านระบบออนไลน์และแนบเอกสารหลักฐานเพิ่ม (Option เสริม)
  • Print ใบ Payment หรือให้ชำระเงินออนไลน์ เพื่อยืนยันการมาสอบ
  • ออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ (Option เสริม)
  • อนุมัติผลการสมัครผ่านการสแกน Barcode (หรืออนุมติโดยอัตโนมัติหากชำระเงินออนไลน์)
  • Print บัตรประจำตัวผู้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
  • ออก report ต่าง ๆ สำหรับผู้จัดสอบ (ใบรายชื่อติดหน้าห้องสอบ, ใบลงชื่อเข้าสอบ)
  • ใช้งานผ่าน Computer, Notebook, Smartphone, Tablet